Hokuli

Säännöt

 

1 §

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hoito- ja kuntoutuslaitosten liitto ry (Hokuli). Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa.

 

2 §

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia maamme yksityisten kuntoutuksen, hoidon ja hyvinvoinnin palveluntuottajien yhteistyöelimenä ja edunvalvojana sekä edistää näiden palvelutuottajien yleisten toimintaedellytysten kehittämistä.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tiedotus-, seminaari- ja koulutustilaisuuksia, tekee aloitteita ja antaa lausuntoja viranomaisille, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä ryhtyy muihin edellisiin verrattaviin toimenpiteisiin.

 

Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia.

 

3 §

Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan ottaa edellä 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuja oikeuskelpoisia yhteisöjä. Hallitus hyväksyy sekä erottaa jäsenet. Yhdistyksen vuosikokous voi kutsua kunniajäseniksi alalla ansioituneita henkilöitä. Kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta.

 

4 §

Jäsenmaksu

Yhdistys perii varsinaiselta jäseneltään vuosittain kannettavan jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous määrää. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen varsinaisina jäseninä oleville yhteisöjäsenille ja vanhojen sääntöjen mukaisille henkilöjäsenille, joilla jäsenoikeus on säilynyt. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

 

5 §

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa ja toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen kalenterivuodeksi valitsemat puheenjohtaja sekä vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä.

 

Kullekin hallituksen jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen puheenjohtajaa lukuun ottamatta.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lisäksi hallitus valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan sekä tarvittaessa muita toimihenkilöitä, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

 

Asioiden valmistelua ja täytäntöönpanoa varten hallitus voi valita vuosittain keskuudestaan avukseen työjaoston, johon puheenjohtajan lisäksi kuluu vähintään kaksi jäsentä. Lisäksi hallitus voi tarvittaessa asettaa avukseen toimikuntia.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja samalla vähintään puolet hallituksen jäsenistä on kokouksessa läsnä.

 

6 §

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävä on

 

 1. laatia kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta
 2. laatia ehdotus talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi seuraavalle vuodelle
 3. valmistella ohjelmat ja esityslistat yhdistyksen kokouksiin
 4. huolehtia yhdistyksen julkaisutoiminnasta
 5. koota jäsenmaksut
 6. pitää jäsenluetteloa
 7. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset
 8. hoitaa yhdistyksen taloutta vuosikokouksen hyväksymän talousarvion mukaan
 9. huolehtia siitä, että tilinpäätös laaditaan ja luovutetaan asianmukaisesti toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta

10. päättää muista kuin 10 §:n toisen momentin neljännessä (4) kohdassa mainituista palkoista ja palkkioista

11. käsitellä viranomaisille tehtävät esitykset ja antaa yhdistykseltä pyydetyt lausunnot ja

12. toimia yhdistyksen tavoitteiden toteuttamiseksi.

 

Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri ja yksi hallituksen valitsema pöytäkirjantarkasta.

 

Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja kutsuu tarvittaessa hallituksen koolle.

 

Sihteeri avustaa puheenjohtajaa yhdistyksen toiminnan järjestelyissä ja hänen tehtäviinsä kuuluu laatia pöytäkirja sekä huolehtia yhdistyksen kirjeenvaihdosta.

 

Hallitus voi talousarvion puitteissa palkata tarvittavan henkilöstön.

 

7 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai heistä jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

 

8 §

Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

 

9 §

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään toukokuun ja syyskokous joulukuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä aikana, josta yhdistyksen jäsenille on ilmoitettava vähintään 14 päivää ennen kokousta postitetulla kirjeellä tai sähköpostilla.

 

10 §

Kevätkokous

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 3. käsitellään hallituksen laatima kertomus yhdistyksen edellisen kalenterivuoden toiminnasta, tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto samoin kuin mahdollisten muistutusten johdosta annetut selvitykset
 4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 5. käsitellään hallituksen kokoukselle esittämät muut asiat.

 

Syyskokous

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 3. määrätään jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi kalenterivuodeksi
 4. määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten, hallituksen mahdollisesti asettamien toimikuntien jäsenten sekä sihteerin, rahastonhoitajan ja toiminnantarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet seuraavaksi kalenterivuodeksi
 5. hyväksytään seuraava kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä kullekin hallituksen jäsenelle henkilökohtainen varajäsen
 7. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä
 8. käsitellään hallituksen kokoukselle esittämät muut asiat.

 

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokoukselle käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti viimeistään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokoukselle käsiteltäväksi tarkoitetut asiat lokakuun loppuun mennessä.

 

11 §

Yhdistyksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä tai yhdistyslaissa ei ole toisin määrätty. Äänten jakautuessa tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

 

Vaalit toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee arpa. Valtakirjalla saa äänestää vain jäsenyhteisö.

 

12 §

Hallitus kutsuu yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi ja aina, jos yhdistyksen kokous on päättänyt sellaisen pidettäväksi tai jos vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti pyytää.

 

Ylimääräisestä kokouksesta on ilmoitettava yhdistyksen jäsenille kuten sääntöjen 9 §:ssä yhdistyksen koollekutsumisesta on määrätty.

 

13 §

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta on kirjallisesti jätettävä hallitukselle, joka esittää ehdotuksen ja oman lausuntonsa siitä yhdistykselle lähinnä seuraavassa kokouksessa.

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat vanhusten huoltoon purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

14 §

Muulloin noudatetaan, mitä voimassa oleva yhdistyslaki määrää.

 

15 §

Tällä sääntömuutoksella turvataan jäsenten jo saavutetut oikeudet.